Domovská stránka » Bezpečnosť pri práci a GDPR

Bezpečnosť pri práci a GDPR

by gdpr.sk

Všetci zamestnávatelia majú uloženú povinnosť dbať na ochranu svojich zamestnancov pri práci, tak aby im nehrozila ujma na zdravotnom a taktiež musí zabezpečiť určité stupne bezpečnosti pri samotnej realizácie práce.

Spomenuté povinnosti sú prioritnými dôvodmi, kvôli ktorým musí zamestnávateľ spracúvať osobné údaje o svojich zamestnancoch. V tomto článku sa pozrieme na to, ako by s osobnými údajmi mal narábať.

Korektné zaobchádzanie s údajmi

Aby údaje zamestnancov ostali v bezpečí je potrebné ich evidovať a uchovávať najmä údaje pri určitých činnostiach, ako napr. sú:

 • nehody na pracovisku
 • skríningové testy
 • školenia zamestnancov

Pre účel BOZP sú osobné údaje spracúvané v zmysle zákona č. 124/2006 Z. t. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

BOZP školenie pre zamestnancov

Porozumenie zásadám bezpečnosti pri práci ako i ochrane zdravia a bezpečnému správaniu sa na pracovisku je hlavným učelom školenia, ktoré zamestnávateľ organizuje pre zamestnancov.

Pre tieto účely zamestnávateľ spracúva:

 • meno a priezvisko zamestnanca
 • jeho podpis

Podľa zákona o BOZP sa osobné údaje môžu uchovávať na 5 rokov odo dňa, kedy bol v záznamoch vpísaný posledný záznam.

Nehody na pracovisku

Evidencia pracovných úrazov je jedna z ďalších povinností zamestnávateľa. Musí zaznamenať príčinu, ktorá spôsobila práceneschopnosť zamestnanca po dobu trvania dlhšiu ako 3 dni.

Ako postupovať pri evidencií úrazu pri práci?

Odôvodniť prečo a za vzniknutia akých okolností sa v práci udial pracovný úraz
Spracovať záznam o nehode, najneskôr do štyroch dní po preukázaní vzniku pracovného úrazu.
Uskutočniť potrebné kroky a opatrenia, aby sa v budúcnosti zamedzilo ďalším zraneniam

Správa údajov o zamestnancoch pre účel šetrenia úrazu v práci má určitú formu. Tou je vyhláška Ministerstva práce, oficiálnych vecí a rodiny SR. č. 500/2006 Z. z., pomocou ktorej sa ustanovuje vzor záznamu o registrovanom úraze.

Tieto osobné údaje zamestnávateľ spracúva:

 • titul, meno, priezvisko
 • dátum narodenia
 • adresa trvalého pobytu
 • denný vymeriavací základ
 • funkcia v práci
 • podrobnosti o nehode

Testovanie alkoholu v krvi

Jedným z ďalších dôvodov spracúvania osobných údajov je kontrola napĺňania predpisov na zaistenie BOZP. Kontrolu vykonáva zamestnanec prostredníctvom skríningových testov. Testuje sa či nie je pod vplyvom alkoholu a psychotropných či omamných látok.
Pre tieto účely zamestnanec potrebuje tieto údaje:

meno, priezvisko, oddelenie, osobné číslo, číslo OP, pozícia, nadriadený,
výsledok skúšky na prítomnosť psychotropných/omamných látok a alkoholu.

Do príjemcov osobných údajov zaradiť:

 • bezpečnostnú službu
 • orgány činné v trestnom konaní
 • sprostredkovateľ – medicínske zariadenie, ktoré vykoná testy na omamné a psychotropné látky.

Údaje je možné ukladať na 5 rokov.

Related Posts

Leave a Comment